Gryska

183 teksty – auto­rem jest Grys­ka.

Niesa­mowi­cie za­baw­ne jest to, że tak wiele osób czy­ta, a tak niewielu z nich przew­ra­ca kar­tki książki... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 grudnia 2012, 00:07

Naj­ważniej­sze chwi­le w życiu pełne są ciszy. Jeśli nie słyszysz za sobą czyichś kroków, może war­to zawrócić? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 grudnia 2012, 15:16

9.12.12 r.

To niez­wykle za­baw­ne, że zaczy­nam ok­reślać swo­je uczu­cia w ten sposób. Jeśli jed­nak po­zos­ta­je to je­dynym bez­pie­cznym pochłania­czem nad­miaru żalu, przez dłuższy czas z pew­nością się to nie zmieni. Od czegóż zacznę [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 9 grudnia 2012, 16:55

Cześć, człowieku. Czy to ko­lej­ny dzień, w którym poz­wo­lisz zdychać swoim marzeniom? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 grudnia 2012, 15:09

Wolę cier­pieć w przyszłości przez swo­je błędy niż dziś przez Wasze.


/rodzicom. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 grudnia 2012, 13:25

21.11.12 r.

Gdy­by to było wczo­raj, z pew­nością rzu­ciłabym się w ot­chłań spo­koju. Wiesz, świe­czki, książka i cisza. Co jed­nak odróżnia mnie dzi­siej­szą od wczo­raj­szej? By nie po­paść w szab­lo­nowość, pos­po­litość, ba­nal­ność, nie powiem, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 21 listopada 2012, 21:26

18.11.12 r.

Jeśli mówię "cisza", dop­rawdy większość Was myśli o tym ty­kaniu ze­gara, dźwięku czy­jegoś od­dechu. Ale to chy­ba nie o to chodzi. To ten brak dźwięku, kiedy pro­sisz tyl­ko o to, żeby obok [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 18 listopada 2012, 00:40

10/11.11.12 r.

Kiedy czuję się naj­bar­dziej sa­mot­na? W mo­men­cie, gdy mężczyz­na, który spędził u mnie noc, wychodzi. Up­rzed­nio oczy­wiście mnie przy­tula, mówi coś miłego... I zni­ka. Ogar­nia mnie wte­dy ta­ka pus­tka. Wra­cam do domu [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 10 fiszek • 11 listopada 2012, 14:06

2.11.12 r.

Błagam, niech mi ktoś po­wie. Niech mi ktoś po­wie, po co są nam te zbyt długie no­ce, wie­czo­ry? Każde na­zajut­rz, wy­powie­dziane z tak wielką nadzieją. Czy tyl­ko po to, aby słyszeć ten [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 2 listopada 2012, 01:04

Wieczór.

Wi­taj, człowieku.
Chciałabym tyl­ko po­wie­dzieć, że znów tracę umiejętność pi­sania. Ko­lej­ny już raz piszę dziesiątki mar­nych słów, by następnie zniszczyć je pop­rzez bac­kspa­ce. Widzisz, jest to jed­noznaczne z dusze­niem się. Ach, ciemności...
Po prostu [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 27 października 2012, 18:52
Gryska

"Masz nadludzką siłę kochania innych (...)" - D.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gryska

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność